18 Ιανουαρίου 2023

Τα περίεργα με το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Οι ισολογισμοί, οι ορκωτοί, η εμπλοκή του ξεπλύματος και των Ανεξάρτητων Αρχών και η κόκκινη κάρτα από την FATF!
Οι ισολογισμοί, οι ορκωτοί, η εμπλοκή του ξεπλύματος και των Ανεξάρτητων Αρχών και η κόκκινη κάρτα από την FATF!

Παρά την Ανακοίνωση που εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού για τα οικονομικά στοιχεία του και τα περί ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, το Radar επισημαίνει ότι όπως προκύπτει και από την ηλεκτρονική Ιστοσελίδα του Οργανισμού, ουδέποτε έχουν συνταχθεί οικονομικές καταστάσεις βάσει αποδεκτού Λογιστικού Πλαισίου και φυσικά ουδέποτε έχει διενεργηθεί έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές επί των οικονομικών καταστάσεων.

Τι έλεγε στην Ανακοίνωση του το Χαμόγελο του Παιδιού

Ο φορέας δημοσιοποιεί, όπως ο ίδιος αναφέρει, «ετήσιο οικονομικό έλεγχο από την ανεξάρτητη διεθνή εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Ernst and Young», «έλεγχο από διεθνείς φορείς π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο κατάθεσης προτάσεων και πιστοποιήσεων, όπως ένταξη του οργανισμού στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO)» και «έλεγχο για την πιστοποίηση του οργανισμού και των υπηρεσιών του από το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

Ποια είναι η Αλήθεια;

Όλοι οι έλεγχοι που επικαλείται ο οργανισμός ανωτέρω ακόμα και αυτοί που διενεργήθηκαν από την πολυεθνική εταιρεία Ernst and Young δεν έχουν καμία σχέση με τους ελέγχους που θα έπρεπε να γίνονται επί των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού για τον απλό λόγο ότι δεν
έχουν συνταχθεί ποτέ!

Η έκθεση των ορκωτών λογιστών της EY αναφέρεται σε έλεγχο που διενεργήθηκε μόνο σε καταστάσεις Ταμειακών Εισπράξεων, Πληρωμών και Διαθεσίμων οι οποίες έχουν συνταχθεί χρησιμοποιώντας τη λογιστική πολιτική της Ταμειακής Βάσης και όχι με βάση το διπλογραφικό σύστημα που οδηγεί στην σύνταξη του Ισολογισμού.

Αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο και τις διαδικασίες που έχουν θεσμοθετηθεί, δεν υπάρχει τίποτα αναρτημένο στην ιστοσελίδα του οργανισμού αναφορικά με τα εν λόγω θέματα, όπως εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου κλπ.

Συστάσεις της FATF

Ήδη η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), ο φορέας από τον οποίον προέρχονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με την έκθεση αξιολόγησης που
δημοσιεύθηκε το 2019, έχει θέσει σημαντικά ζητήματα ως προς τον έλεγχο και την εποπτεία των ΜΚΟ.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνει η FATF δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση κινδύνου των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων σε σχέση με τη χρησιμοποίησή τους για σκοπούς ΧΤ, γεγονός που επηρεάζει την αποτελεσματική εποπτεία τους.

Επίσης δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας οικονομικός έλεγχος για τις ΜΚΟ που διαχειρίζεται το Κράτος Τέλος, κατά το πρόσφατο παρελθόν η FATF έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις αδυναμίες της χώρας μας στον έλεγχο της χρηματοδότησης των ΜΚΟ, ενώ ανάλογες συστάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τι είναι η FATF

Η Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) είναι ένας διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός που συστάθηκε το 1989 με στόχο την υιοθέτηση προτύπων και την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής νομικών, ρυθμιστικών και επιχειρησιακών μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων ΞΧ/ΧΤ και άλλων σχετικών απειλών, όπως η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, στοχεύοντας στην προστασία της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Αποτελείται από 39 μέλη (37 χώρες και δύο περιφερειακούς οργανισμούς, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου), ενώ στις εργασίες της συμμετέχουν επίσης διάφορα συνδεδεμένα μέλη και πολλοί διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί.

Συνολικά πάνω από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στη FATF και στα συνδεδεμένα μέλη της και έχουν δεσμευθεί να εφαρμόζουν το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζεται από αυτή. Η Ελλάδα είναι μέλος της FATF από το
1991.

Η γνώμη μας για Χαμόγελο του Παιδιού και λοιπές ΜΚΟ

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καθώς και οποιαδήποτε παρόμοιο νομικό πρόσωπο, για σκοπούς διαφάνειας και λογοδοσίας πρέπει να διέπεται από σύγχρονους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου, ώστε να σταματήσουν τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν και στην Κιβωτότου Κόσμου.

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός- Κατάσταση Αποτελεσμάτων-Προσάρτημα) καθώς και ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και όχι οι διάφορες αναθέσεις σε αυτούς για προφανείς λόγους που όμως δεν παρέχουν καμία διασφάλιση και δεν έχουν επιπτώσεις, αποτελεί προϋπόθεσή για την ορθή διαχείριση των οικονομικών στοιχείων τέτοιων οργανισμών.

Δεν νοείται οργανισμός ο οποίος επιχορηγείται με εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια με εκ. ευρώ, να μην τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και να μην συντάσσει οικονομικές καταστάσεις βάσει αποδεκτού Λογιστικού Πλαισίου.

Τέλος, είναι απαραίτητο να οριστεί αρμόδιο Κρατικό όργανο για τον έλεγχο των ΜΚΟ για σκοπούς Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ήδη η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος πρόκειται να επιληφθεί της κατάστασης, τόσο όσον αφορά το «Χαμόγελο του παιδιού», όσο και τις λοιπές ΜΚΟ που λειτουργούν αντιστοίχως σε καθεστώς αδιαφάνειας και ανυπαρξίας πάσης φύσης ελέγχων!

Επιπροσθέτως, αναμένεται η ενεργοποίηση και άλλων Ανεξάρτητων Αρχών προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος που έχουν διαδραματίσει στις επίμαχες ΜΚΟ οι γνωστές ελεγκτικές εταιρίες!